Walne Spotkanie Członków Stowarzyszenia w innym terminie (PROGRAM)

Szanowni Państwo


Zarząd LSMDK „Debiut" w Zielonej Górze uprzejmie informuje, iż zaplanowane na dzień 9 lutego 2013 r. Walne Zebranie Członków zostaje przesunięte z powodów osobistych Zarządu.

Walne Zebranie Członków LSMDK „Debiut" odbędzie się 23 lutego 2013 r. o godz. 11.00 (sobota).
Miejsce zebrania: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze (gabinet dyrektora).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
W przypadku braku wymaganej Statutem większości członków LSMDK „Debiut", Zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. w tym samym dniu 23 lutego 2013 r. o godzinie 11.30, bez względu na ilość przybyłych członków.


Proponowany Porządek Obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i Prezydium zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok ubiegły.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok ubiegły.
6. Projekt programu działalności Stowarzyszenia na rok bieżący.
7. Dyskusja.
8. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu, udzielenie absolutorium Zarządowi.
9. Podjęcie uchwał.
10. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dotyczące zebrania są dostępne do wglądu dla członków Stowarzyszenia
u Prezesa Stowarzyszenia w Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida
w Zielonej Górze (gabinet dyrektora).

Anna Polus – Sekretarz Stowarzyszenia